โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริ ดอยดำ

ที่ตั้งโครงการ ฯ

 

ถังเก็บน้ำระบบประปาภูเขา

 

ติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาส

 

ก่อสร้างหลุมหลบภัย

 

 

 

 

 

 

 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่
ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก

 

ที่ตั้งโครงการ ฯ

 

ย้ายราษฎรเข้าอยู่โครงการ ฯ

 

รับเด็กนักเรียนในหมู่บ้านเข้าเรียนที่
รร.ชาวไทยภูเขา
นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ.

 

ก่อสร้างหลุมหลบภัย

 

สร้างสนามเด็กเล่น

 

 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยดำ

๑ ที่ตั้ง บ.นามน ม.๗ (ดอยดำ) ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่

๒ วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

๓. ความเป็นมา เมื่อวันที่ ๒๑ ม.ค.๔๕ สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรพื้นที่แนวชายแดน และพระราชทานถุงยังชีพแก่ทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่บริเวณดอยดำ ต.เมืองแหง อ.เวียงแหง จ.เชียงใหม่ ทรงพบว่าบริเวณพื้นที่ดังกล่าวได้ถูกบุกรุกแผ้วถางป่าเป็นแนวกว้างประกอบกับมีปัญหาด้านความมั่นคงตามแนวชายแดน สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จึงได้ทรงเชิญแม่ทัพภาคที่ ๓ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ป่าไม้เขตเชียงใหม่ ผู้แทนกรมชลประทาน และผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาภาค ๓ ร่วมปรึกษาหารือเพื่อแก้ปัญหา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขอให้คณะผู้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

๔ หน่วยงานรับผิดชอบ กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลพัฒนาที่ ๓

๕. หน่วยงานสนับสนุน

     ๕.๑ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓

     ๕.๒ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๑๖

     ๕.๓ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๔ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่

     ๕.๕ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

     ๕.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่

     ๕.๘ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

     ๕.๙ อำเภอแม่อาย

     ๕.๑๐ อำเภอเวียงแหง

     ๕.๑๑ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง

     ๕.๑๒ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

     ๕.๑๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๕ สำนักควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๖ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย

๖. แผนงานของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน

     สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการ ฯ เป็นประจำทุกปี

๗. ความเกี่ยวข้องที่หน่วยเข้าไปร่วมโครงการในห่วงที่ผ่านมา นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้รับการประสานให้เข้าร่วมดำเนินงานในโครงการ ฯ โดยดำเนินการก่อสร้างระบบประปาภูเขา โดยวางท่อความยาวรวม ๔,๒๕๐ ม. และสร้างถังเก็บน้ำ คสล.ความจุ ๗ ลบ.ม. จำนวน ๖ ถัง ติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาง ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๖ ถัง และก่อสร้างหลุมหลบภัย จำนวน ๑๐ หลุม เนื่องจากสถานการณ์ชายแดน

๘. กิจกรรมงบประมาณดำเนินการ

     - ปีงบประมาณ ๒๕๔๕

     - ก่อสร้างระบบประปาภูเขา จำนวน ๑ แห่ง

     - ติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๒๖ ถัง งบประมาณ ๑๔๕,๕๗๐ บาท

     - ก่อสร้างหลุมหลบภัย จำนวน ๑๐ หลุม งบประมาณ ๓๑๕,๘๖๐ บาท

๙. ระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๕

๑๐. ปัญหา/อุปสรรค์ ไม่มี

 

โครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ตามพระราชดำริดอยฟ้าห่มปก

๑. ที่ตั้ง บ.ฟ้าห่มปก ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่

๒. วัตถุประสงค์ วัตถุประสงค์ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งน้ำลำธารโดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน

๓. ความเป็นมา สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงมีพระราชดำริให้จัดตั้งหมู่บ้านตามโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ เพื่อฟื้นฟูสภาพป่า และอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำลำธาร โดยให้คนกับป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างผสมผสานกลมกลืนคนช่วยฟื้นฟูสภาพป่า และแหล่งต้นน้ำป่าให้ความร่มรื่นเป็นแหล่งอาหารของคน สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินีนาถ ได้ทรงขอให้คณะผู้ร่วมปรึกษาหารือร่วมกันจัดตั้งคณะทำงานโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่

๔. หน่วยรับผิดชอบ กองอำนวยการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กองพลพัฒนาที่ ๓

๕. หน่วยงานสนับสนุน

     ๕.๑ หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ สำนักงานพัฒนาภาค ๓

     ๕.๒ สำนักบริหารจัดการในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ที่ ๑๖

     ๕.๓ สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๔ สำนักวิจัยและพัฒนาการเกษตร เขตที่ ๑ เชียงใหม่

     ๕.๕ ศูนย์พัฒนาประมงน้ำจืดเชียงใหม่

     ๕.๖ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๗ โครงการชลประทานเชียงใหม่

     ๕.๘ สถานีพัฒนาที่ดินเชียงใหม่

     ๕.๙ อำเภอแม่อาย

     ๕.๑๐ อำเภอเวียงแหง

     ๕.๑๑ หน่วยจัดการต้นน้ำดอยผาหลวง

     ๕.๑๒ อุทยานแห่งชาติแม่ฝาง

     ๕.๑๓ ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๔ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๕ สำนักควบคุมไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่

     ๕.๑๖ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฏรไทยบริเวณชายแดนจังหวัดเชียงราย

๖. แผนงานของโครงการและความก้าวหน้าการดำเนินงาน สมเด็จพระนาง เจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรการดำเนินงานของโครงการ ฯ เป็นประจำทุกปี

๗. ความเกี่ยวข้องที่หน่วยเข้าไปร่วมโครงการในห่วงที่ผ่านมา นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. ได้ เข้ามีส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้กับราษฏร ในโครงการบ้านเล็กในป่าใหญ่ ตามพระราชดำริ ดอยฟ้าห่มปก ต.แม่สาว อ.แม่อาย จ.เชียงใหม่ โดยได้ดำเนินการติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาดความจุ ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง บริเวณบ้านเรือนของราษฏรและอาคารสำนักงาน พร้อมวางระบบท่อส่งน้ำความยาว ๘๖๐ ม. จาก ถังเก็บน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กของโครงการชลประทานเชียงใหม่ มายังถังเก็บน้ำไฟเบอร์กลาสของหน่วย เพื่อให้ราษฏรมีน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคตลอดปี ได้ดำเนินการก่อสร้างหลุมหลบภัย จำนวน ๙ แห่ บริเวณบ้านเรือนของราษฏร อาคารสำนักงาน เพื่อให้ราษฏรและเจ้าหน้าที่มีความปลอดภัยในกรณีได้รับผลกระทบ จากการสู้รบของชนกลุ่มน้อยบริเวณแนวชายแดน ดำเนินการก่อสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน ๒ แห่ง เพื่อให้บุตรของราษฏรได้ออกกำลังกายและฝึกทักษะนอกจากนี้ยังได้เข้าไปแก้ไขปัญหาการศึกษาให้กับบุตรของราษฏรชาวไทยภูเขาที่ร่วมโครงการฯ โดยรับเข้าศึกษาในโรงเรียนชาวไทยภูเขา นพค.๓๒ จำนวน ๗ คน สมเด็จพระนาง เจ้า พระบรมราชินีนาถ ทรงสนพระทัยและพอพระทัย ตามที่ ผบ.นพค.๓๒ สนภ.๓ นทพ. กราบบังคมทูลถวายรายงานในโครงการ ฯ ในส่วน นพค.๓๒ รับผิดชอบ ทรงพอพระทัยในบุคลิกท่าทางของเด็กนักเรียน ซึ่งปฏิบัติได้อย่างถูกต้องและเข้มแข็ง ทรงมีความพอพระทัยมากตรัสชมว่า “ ... แข็งแรงดี “

๘. กิจกรรมงบประมาณดำเนินการ

     - ปีงบประมาณ ๒๕๔๖

     - ก่อสร้างระบบประปาภูเขา จำนวน ๑ แห่ง

     - ติดตั้งถังน้ำไฟเบอร์กลาส ขนาด ๓,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑๒ ถัง งบประมาณ ๗๑,๓๔๐ บาท

     - ก่อสร้างหลุมหลบภัย จำนวน ๙ หลุม งบประมาณ ๒๘๔,๒๗๔ บาท

     - ก่อสร้างสนามเด็กเล่น จำนวน ๒ แห่ง งบประมาณ ๕๔,๐๐๐ บาท

๙. ระยะเวลาในการดำเนินงานของโครงการ ตั้งแต่ ๑ ต.ค.๔๖

๑๐. ปัญหา/อุปสรรค์ ไม่มี